Mechelen, juli 2015

Handvest

Vlinks staat voor Vlaams, sociaal en progressief: solidair en gemeenschapsvormend.
Vlinks is een netwerk dat iedereen wil verenigen die zich Vlaamsgezind, sociaal en progressief voelt.

Vlinks is voorstander van een Vlaanderen met maximale autonomie, met een door de burgers aangeduide en verkozen regering, gebaseerd op de principes van de rechtstaat, die prioriteit geeft aan het belang van de gemeenschap.

Vlinks wil mensen verzamelen en verenigen achter een positief verhaal. Het gaat niet om het zich afzetten tegen, om omverwerpen of afbreken, maar wel om opbouwen, versterken en samenwerken.

Vlinks staat voor activisme: engagement, empathie, ijveren voor gelijkwaardigheid, solidariteit en het complexloos beleven van de Vlaamse identiteit.
Vlinks wil vooruitstrevend en vernieuwend zijn en het voortouw nemen in Vlaamse en sociale thema’s.


Download hier ons handvest in pdf-formaat


1. Gemeenschapsvorming

Vlinks gelooft in de individuele vrijheid en in de verantwoordelijke mens die handelt in samenhorigheid met andere mensen. Gemeenschapsvorming gebeurt niet alleen op bestuurlijk vlak, maar vooral vanuit de gemeenschap zelf. Vlinks stimuleert en steunt elk initiatief dat het sociale weefsel versterkt. Lokale verenigingen en buurtinitiatieven, van sociale, sportieve, maatschappelijke of vriendschappelijke inslag krijgen alle steun. Dit kan gaan van de organisatie van kinderopvang en ouderenzorg, over de begeleiding van nieuwkomers tot het bevorderen van de sociale cohesie in straten en buurten. Alles wat mensen dichter bij elkaar brengt.

Vlinks streeft naar een sociaal, rechtvaardig, inclusief en rijk (in alle betekenissen van het woord) Vlaanderen met maximale autonomie, waar iedereen zich thuis kan voelen, werken, ondernemen en leven.

Onze gemeenschap bouwt op normen en waarden die het resultaat zijn van onze historische evolutie en waar hard en lang voor gevochten is. Ze zijn gebaseerd op de idealen van de Verlichting en de universele rechten van de mens, aangevuld met de verworvenheden van de sociale strijd.

Vlinks stelt zich gastvrij op tegenover migranten en nieuwkomers. We willen hen ondersteunen en helpen in hun noden en opnemen in onze gemeenschap. We staan open voor hun vragen en verzuchtingen en verwachten van hen dezelfde openheid en respect. We zien hen en hun cultuur als een verrijking voor de onze, maar essentiële normen en waarden van onze Vlaamse gemeenschap zoals vrije meningsuiting, gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, rechten voor holebi’s zijn niet onderhandelbaar en blijvend na te streven. Het besef en de wil deel uit te maken van de Vlaamse gemeenschap zijn noodzakelijk voor de uitbouw van solidariteit.

Tolerantie, actief pluralisme, transparante beslissingen en uitvoeringen, geestelijke rijkdom, een realistisch zelfbeeld, kritische burgerzin en sociale contacten dienen ten alle tijde aangewakkerd te worden in het permanente proces van emancipatie en samenlevingsopbouw.

De concretisering van welzijn en welvaart voor iedereen is dé prioriteit en duldt geen enkel uitstel.

2. Onderwijs en cultuur

Via onderwijs worden de gemeenschappelijke normen en waarden doorgegeven en vooral ook toegelicht en gekaderd, zodat we komen tot een maatschappij van kritische én solidaire burgers.

Onderwijs en cultuurbeleving zijn ook dé hefbomen voor gelijke kansen. Investeren in onderwijs, cultuur en een rijk en divers verenigingsleven geeft de samenleving zuurstof en stimuleert de creativiteit en de wil om te vernieuwen, verbeteren en verrijken.
Het Standaardnederlands is een sterk bindmiddel voor de Vlaamse samenleving en de taal van het onderwijs en de overheid. Meertaligheid is een sterke troef en moet samen met het opsporen en ondersteunen van talent gestimuleerd worden. Vlinks vindt het vanzelfsprekend om de culturele banden met Nederland aan te halen en te onderhouden, maar ook die met andere aangrenzende regio’s en volkeren die naar zelfbeschikking streven.

3. Solidariteit

Solidariteit is meer dan onderlinge steun. Het is in de eerste plaats de persoonlijke overtuiging dat je iets doet voor de gemeenschap. Met andere woorden: dat jouw hulp aan anderen, de hele gemeenschap ten goede komt en dus ook jezelf. Solidariteit impliceert een eigen, sterke sociale zekerheid die zorgt voor een rechtvaardige herverdeling. Solidariteit hoort bij de idee dat iedereen meebouwt aan een sterkere gemeenschap. Solidariteit houdt een rechtvaardig belastingstelsel in waarbij iedereen volgens draagkracht bijdraagt.

Hoewel we de belangen van de zwaksten in de Vlaamse samenleving verdedigen, hebben we ook aandacht voor de wereldwijde strijd tegen economische ongelijkheid en sociale discriminatie.

Goed nabuurschap is van essentieel belang in een participatieve samenleving en wordt er automatisch ook door gestimuleerd. Dit goede nabuurschap strekt zich ook uit over onze grenzen. Wallonië en andere buren zijn dus geen tegenstanders of concurrenten maar medestanders en collega’s in ons streven naar het sterker maken van onze gemeenschap en onze strijd voor menselijke, sociale en politieke rechten wereldwijd.
Vlinks pleit voor een rechtvaardige fiscaliteit zonder achterpoortjes.

4. Participatieve democratie

Participatieve democratie maakt het beleid conform aan de echte noden van de samenleving. Participatieve democratie is de weg naar rechtvaardigheid, solidariteit en herverdeling. Participatieve democratie biedt permanente vernieuwing en versterking van overleg en samenwerking tussen overheid, economie en bevolking. Sociale actie is een essentieel deel van het democratisch proces. Democratie is een collectieve opdracht.

Gemeenschapsvorming gebeurt dus best met een zo groot mogelijke georganiseerde participatie van de burger. De burger denkt vanaf het begin over de verschillende opties mee, laat zich informeren door experten, discussieert met medeburgers, overweegt en past zijn mening aan. De 

politieke besluitvorming gebeurt van onderuit en er wordt gestreefd naar consensus of minstens een breed sociaal draagvlak. Vlinks is voorstander van initiatief- en referendumrecht als sluitstuk van een democratisch proces.

Politieke besluitvorming gebeurt op het laagst mogelijke niveau. Verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid worden enkel naar een hoger niveau doorgegeven als dit de efficiëntie en de solidariteit bevordert en meer democratie garandeert.

Alle domeinen die van wezenlijk belang zijn voor onze gemeenschap dienen deel uit te maken van de participatieve democratie.

5. Maatschappelijke organisatie

De Vlaamse regering moet een coherent sociaal plan (kinderopvang, onderwijs, jobcreatie, huisvesting, gezondheidszorg, mobiliteit, wegwerken van wachtlijsten en andere maatschappelijke behoeften) uitwerken dat getoetst wordt aan de concrete impact op armoedebestrijding en de sociale zekerheid.

Iedereen heeft recht op een degelijke – eveneens betaalbare – huisvesting én privacy. Tegelijk is de publieke ruimte een kostbaar goed. Een sterke, actieve en ecologisch verantwoorde huisvestingspolitiek schept werkgelegenheid en een divers samengestelde leef- en leeftijdsvriendelijke woonomgeving.

De gezondheidszorg wordt geschraagd door een grootschalig, consequent en volgehouden preventiebeleid inzake eetgewoontes, beweging, alertheid voor symptomen, verslavingsgevaar. In de curatieve gezondheidszorg staan kwaliteit en betaalbaarheid voor iedereen voorop.

Een gezonde levensstijl, gezonde voeding en een geestelijk, emotioneel en materieel (inkomen, huisvesting, leefmilieu, gezondheidszorg) welbehagen zijn voor een individu de voorwaarden op een lang en gelukkig leven.

Bedrijven, groot en klein, moeten in deze ook hun verantwoordelijkheid opnemen en kunnen daar door de overheid op aangesproken worden.

Het overdadig gebruik van auto’s dient ontmoedigd te worden en het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen (fiets, openbaar vervoer, te voet) geniet de voorkeur. Openbaar vervoer en mobiliteit in het algemeen dient duurzaam, milieuvriendelijk, efficiënt, veilig en betaalbaar te zijn. Het openbaar vervoer dient voldoende beschikbaar te zijn en optimaal benut te worden.

De samenleving en de regulerende overheden moeten zich richten op het aanbieden en concretiseren van al deze zaken aan alle inwoners, zonder uitzondering, én met bijzondere zorg en begeleiding voor mensen in armoede en hulpbehoevenden.
Vlinks streeft naar administratieve vereenvoudiging.

6. Nieuwkomers en asielzoekers

In het migratiebeleid primeren de rechten van de mens altijd. Migratiebeleid en ontwikkelingssamenwerking moeten onder één ministeriële bevoegdheid ressorteren. Resultaatsgebonden hulp in het tegengaan van een neerwaartse sociale spiraal daar, bescherming en resultaatsgerichte inburgering hier.

Voor asielzoekers dient de verleende asielperiode kansen te scheppen (onderwijs, beroepsopleiding,…) om een eventuele terugkeer naar het thuisland – bij politieke stabiliteit en garantie op mensenrechten – een meerwaarde te geven.

7. Eerst de mensen, dan het geld

De mogelijkheid tot vrije zelfontplooiing van iedereen afzonderlijk is de voorwaarde voor de ontplooiing van de hele gemeenschap. Elk individu moet in staat zijn en ondersteund worden om zijn unieke mogelijkheden op een positieve manier te kunnen inzetten.

Dit betekent in geen geval dat je van je verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap ontheven wordt, hetzij als individu, hetzij als bedrijf. Ook economisch geldt immers in de eerste plaats het belang van de hele gemeenschap, met als absolute prioriteiten de creatie van werkgelegenheid en het welzijn van alle betrokkenen.

Vlinks juicht verantwoord ondernemerschap toe. Deze stelt eerlijke verloning, gezonde werkomstandigheden en duurzame investeringen voorop, niet het creëren van winst op zich. Het transparant en evenwichtig creëren van waarde voor alle betrokkenen staat voorop. Het is ethisch, democratisch, sociaal geëngageerd en op duurzaamheid gericht.

Reglementering moet er zijn om verantwoord ondernemerschap te stimuleren en desgevallend af te dwingen. De realiteit van de globalisering dwingt er ons toe die reglementering op het niveau van een sociaal Europa te bekijken, maar mag er ook niet toe leiden dat we het volledig uit handen geven.

Hoe verder het economische zich van de verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap verwijdert, hoe strenger de reglementering moet zijn. Met andere woorden: lokale ondernemers moeten meer gestimuleerd en gesteund worden en grote, supranationale investeerders en speculanten strenger aan banden gelegd.

8. Eerst lokaal, dan globaal

Vlinks steunt in de eerste plaats de lokale economie. Niet uit misplaatst chauvinisme, maar vooral vanuit de idee van Vlaamse gemeenschapsvorming. Lokale economie zorgt niet alleen voor lokale werkgelegenheid maar versterkt ook de sociale cohesie en kan zich sneller aanpassen aan de lokale noden en wensen.

De macht van grotere bedrijven, en zeker multinationals, dient gepareerd en beperkt te worden met klare, duidelijke afspraken en regelingen.

Vlinks wil een sociaal en solidair Europa dat uitgaat van het zelfbeschikkingsrecht van haar volkeren.

Vlinks staat achter een Europa waarin alle regio’s solidair zijn met anderen, maar wel op een transparante, omkeerbare en eerlijke manier.

9. Ecologie

Bij het streven naar een gezond en waardig leven, hoort ook het streven naar een duurzame omgang met het milieu en het klimaat. De leefbaarheid moet maximaal beschermd worden door behoud en ontwikkeling van de natuur. Bevolking, bedrijfswereld, landbouw, industrie, iedereen is mede verantwoordelijk en dient respect te hebben voor klimaat, natuur en leefmilieu.

Het zoeken naar degelijke, duurzame, alternatieve en hernieuwbare energiebronnen moet maximaal gestimuleerd en ondersteund worden. Het belang van de mensen staat hier centraal. Onze huidige activiteit en gedrag moet aandacht hebben voor toekomstige generaties en de kwaliteit van hun leefmilieu.

De mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden moeten met een open geest en op basis van wetenschappelijk onderbouwde argumenten beoordeeld worden op hun ethische waarde en hun effect op het ecosysteem en de volksgezondheid.

10. Vredesactivisme

Vlinks streeft naar conflictvoorkoming eerder dan conflictbeheersing.
In alle conflicten wereldwijd is Vlinks voorstander van diplomatieke oplossingen en onderhandelde vrede. Blijvend communiceren is essentieel in conflictvoorkoming en oplossing.

Vlinks is pacifistisch in de zin dat het maximaal inzet op geweldpreventie eerder dan op conflictbeheersing, en dit zowel op micro- als op meso- en macro-niveau.

Conflicten moeten voorkomen worden door te zorgen voor rechtvaardige structuren, én op sociaal- economisch én op politiek (cfr. zelfbeschikkingsrecht van de volkeren) én op ecologisch vlak.

Daarnaast moeten de wapenproductie en de wapenhandel strikt gecontroleerd te worden en maximaal aan banden gelegd. Vlinks vindt dat Vlaanderen hierin het voortouw moet nemen en desnoods unilaterale stappen moet zetten.