‘Achter het dagelijkse nieuws over ‘de dreiging door de islam’ is zich een heel ander, veel fundamenteler drama aan het afspelen’, schrijft Ludo Abicht van Vlinks.

Je kan de waarschuwing van de Franse spoorwegen, “Un train peut en cacher un autre” in de huidige politieke context vrij vertalen als, “Een vals complot wil niet zeggendat er geen echt complot achter schuilt.” In de praktijk dient zo’n fake complottheorie als een perfect scherm, waarachter de echte politieke en/of economische machtsagenda in alle discretie wordt uitgevoerd.


We moeten waakzaam zijn voor de manier waarop China de handel in zeldzame metalen naar zich toetrekt

Neem nu de door elke tweet, obsceniteit of incident telkens opnieuw oplevende morele verontwaardiging en bezorgdheid over het puberale gedrag van de Amerikaanse president Donald Trump. We ergeren ons terecht rood aan zijn uitspraken en publieke verklaringen die in een normale firma reeds lang tot een serieuze confrontatie met de personeelschef, de manager of de vertegenwoordigers van de aandeelhouders zou geleid hebben. Met dit verschil dat Trump zowel de personeelschef als de CEO is van een van de machtigste bedrijven ter wereld en dat zijn steungroep -de zogenaamde stakeholders- zich op enkele uitzonderingen na opvallend gedeisd gehouden heeft. We weten echter ook, onder meer dank zij de indringende analyses door economen als Joseph Stiglitz en Andrew Winnick, dat de echte achterban van conservatieve biljonairs, vanaf de eerste dag van Trumps presidentschap hun authentiek reactionair programma stap voor stap aan het uitvoeren zijn. Reactionair, omdat het uiteindelijke doel de afbraak is van de New Deal uit de jaren dertig van de vorige eeuw.

Hier is geen sprake van een wild om zich heenslaande lone wolf die -voorlopig nog- de meest tegenstrijdige maatregelen door de strot van zijn kiezers uit de verarmde rurale en industriële arbeidersklasse aan het duwen is, maar van een plan dat systematisch het nu al fragiele sociaal-economische weefsel van de Verenigde Staten aan het ‘omwentelen’ is. Zodat we terecht van een zorgvuldig voorbereide anti-revolutie mogen praten.

Een ander voorbeeld is de door bezorgde intellectuelen en hun emotioneel getraumatiseerde aanhang verspreide beeld van een georganiseerde aanval door ‘de islam’ op het Westen, met name onze joods-christelijke waarden en de verworvenheden van de Verlichting. Toegegeven: een aantal extreme moslimfundamentalisten -die we ongelukkig en onterecht “radicalen” noemen- helpen onze islam-critici ten zeerste door op hun beurt het onderscheid tussen de islam (als godsdienst en levensbeschouwing) en het islamisme uit te wissen en de hele islam zonder meer te reduceren tot hun bekrompen en agressieve salafistische interpretatie ervan.

Bijna elke dag botsen we in de media op deze beschamende samenwerking tussen al dan niet religieus geïnspireerde fanatici en westerse intellectuelen die beter zouden moeten weten. Maar de frequentie van misdaden, uitdagingen en de reacties daarop neemt heel veel van onze energie in beslag en maakt ons blind voor een ander, wezenlijker “complot” dat intussen al jaren met succes aan de gang is.

In “Le Monde” van vrijdag 12 januari stond een samenvatting van het boek van Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares dat in feite op de voorpagina van alle internationale en nationale kranten had moeten staan. In deze tekst toont de auteur aan dat zich achter het dagelijkse nieuws over ‘de dreiging door de islam’ een heel ander, veel fundamenteler drama aan het afspelen is. Het gaat over de cruciale rol die een dertigtal “zeldzame metalen” als bijvoorbeeld vanadium, germanium, beryllium en promethium voor de wereldeconomie zullen spelen en in feite reeds aan het spelen zijn. We weten dat de tijd van de fossiele brandstoffen bijna voorbij is en we kennen de limieten van veel alternatieve energiebronnen. Strategen spreken nu al over deze zeldzame metalen als ‘the next oil“, een energiebron die essentieel zal zijn voor de robotica, de artificiële intelligentie, de cyberveiligheid, de medische biotechnologieën en de nano-electronica.

Wie over deze energiebron beschikt zal de economie van de wereld en dus het welzijn van de verwachte 8,5 miljard bewoners van deze planeet bijna volledig beheersen. Wetenschappelijke studies -waarvan de resultaten nog niet tot de publieke opinie doorgedrongen zijn- hebben nu al aangetoond dat het belangrijkste land voor de bevoorrading van de hele aarde met deze ‘zeldzame metalen’ zonder enige twijfel China is.

Nee, het gaat hier niet om een aantal Chinese leiders, van wie er trouwens opvallend veel (dat wil zeggen vijf op de zes laatste presidenten en premiers) een opleiding van ingenieur gekregen hebben, die een complot aan het uitwerken zijn om de wereld te veroveren. Het gaat eerder om het feit dat ze al tientallen jaren beseffen dat ze deze zeldzame metalen zullen nodig hebben om hun eigen technische en economische groei te beschermen en te versterken en dat ze er blijkens de meest recente statistieken alles voor gedaan hebben om deze bevoorrading van de eigen economie te verzekeren, onder meer door de manier waarop ze hoge percentages van deze metalen in Afrika (alweer Afrika) in handen gekregen hebben.

Pitron besluit zijn artikel met de volgende zin: ‘Zo is China niet gewoon een acteur op de markten van zeldzame metalen geworden, maar inderdaad de maker van deze markten.’ De regering van de Chinese volksrepubliek is noch de marxistisch-leninistische noch de kapitalistische samenzweerder geweest die onze media ervan gemaakt hebben, maar eerder een bijzonder handige beheerder van de technologie en dus de welvaart en het welzijn van de toekomst.

En omdat een dergelijk succesrijk beheer bijna onmogelijk met democratie te verzoenen is, zullen we daar van nu af aan veel meer aandacht aan moeten besteden dan aan bijvoorbeeld nog maar eens een een racistische uitspraak van Donald Trump of een episode in de aanslepende loopgravenoorlog tegen de Islamitische Staat.

Ludo Abicht is kernlid van Vlinks